TURUN OPISKELIJOIDEN POHJOLA-NORDEN RY.
TOIMINTASUUNNITELMA 2019

1. Johdanto

Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden ry:n tavoitteena on:

    • edistää Turun alueen nuorten Pohjola-tietoutta ja kanssakäymistä muiden pohjoismaalaisten nuorten kanssa
    • järjestää pohjoismaisia tapahtumia ja toimintaa
    • ylläpitää tiiviitä yhteyksiä kattojärjestö Pohjola-Nordenin Nuorisoliittoon, muihin paikallisosastoihin sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin jäsenjärjestöihin sekä muihin Turun seudulla vaikuttaviin järjestöihin, joiden toiminta on kytköksissä Pohjoismaihin
    • osallistua Turussa järjestettäviin pohjoismaisiin tai kansainvälisyyttä edistäviin kulttuuri- ja tiedotustapahtumiin
  • tarvittaessa ottaa kantaa Pohjoismaita koskettaviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

2. Yhdistyksen toiminta

Turun opiskelijoiden Pohjola-Nordenin toiminnan tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Pohjoismaita eli Suomea, Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Islantia sekä Ahvenanmaata, Färsaaria ja Grönlantia Turun alueella erityisesti 15–29-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys järjestää kielikursseja, kulttuuritoimintaa, teemailtoja, matkoja ja seminaareja sekä tarvittaessa tukee Pohjoismaihin lähteviä nuoria.

Säännöllistä toimintaa ovat muun muassa teatterivierailut, elokuva-aamut sekä pohjoismaiset juhlat. Tapahtumien on tarkoitus olla helposti lähestyttäviä sekä tutustuttaa jäseniämme pohjoismaiseen kulttuuriin ja pohjoismaisiin kieliin sekä madaltaa kynnystä käyttää ruotsia. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen myös mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pohjoismaisissa kysymyksissä. Ensi vuonna on aikomuksena herätellä henkiin Babbelklubben- ja Chillkväll-nimillä kulkenut tapahtumakonsepti. Konseptin ideana on ollut järjestää tapahtumia, joissa keskustellaan vain ruotsin kielellä (tai muilla pohjoismaisilla kielillä).

Järjestämme kahdesti vuodessa uusien jäsenten illan, ja pyrimme tavoittamaan Nordjobb-kesätyöohjelmaan hakevat turkulaiset nuoret järjestämällä erityisen teemaillan keväällä.

Syksyisin TOPN on perinteisesti järjestänyt matkan johonkin Pohjoismaahan. Tulevana vuonna matkan suunnittelemiseksi perustetaan erillinen työryhmä. Joka toinen vuosi matka on tehty kauemmaksi ja joka toinen vuosi vähän lähemmäksi. Koska toimikaudella 2017 TOPNin jäsenmatka suuntautui Ahvenanmaalle, tulee toimikauden 2019 matka suuntautumaan Islantiin.

Vuosi 2019 tulee olemaan TOPNin juhlavuosi, sillä yhdistys täyttää 30 vuotta. Syksyllä järjestetään TOPNin 30-vuotisjuhlat.

Ensi vuodeksi suunnitellusta toiminnasta on erillinen toimintakalenteri.

3. Kokoukset

Hallitus järjestää kokouksia tarpeen mukaan, yleensä noin joka kolmas viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta. Näistä kokouksista kaksi on toimintaseminaareja, joissa suunnitellaan tulevan puolivuotiskauden toimintaa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia hallituksen jäsenten lisäksi myös muille toiminnasta kiinnostuneille. Sääntömääräisiä kokouksia on kaksi vuodessa: kevät- ja syyskokous.

Yhdistys tukee tarvittaessa edustajiensa osallistumista Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton, paikallisosastojen tai muiden yhteistyötahojen kanssa järjestettäviin kokouksiin. Kokouksien yhteyteen suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan muutakin toimintaa yhteistyössä kokouspaikkakunnan paikallisjärjestön tai muun vastaavan tahon kanssa.

4. Yhteistyö eri tahojen kanssa

Yhdistys tekee yhteistyötä Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ja sen paikallisosastojen kanssa. Yhdistys pitää yhteyttä pohjoismaisiin sisarjärjestöihin Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin kautta. Yhteistyötä tehdään myös Pohjola-Nordenin ja sen Turun paikallisyhdistyksen kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös Turun yliopiston pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö Skandica ry ja Åbo Akademin pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö Östsvea rf.

Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös muiden – niin kotimaisten kuin pohjoismaisten – nuorisojärjestöjen kanssa. Yhdistys myös tukee mahdollisuuksien mukaan jäsentensä osallistumista yhteistyössä järjestettäviin tapahtumiin etupäässä matkakustannusten osalta.

Toimikauden 2019 aikana yhdistys pyrkii kontaktoimaan systemaattisesti Turun seudun 2. ja 3. asteen ruotsin kielen opettajia, kertomaan heille TOPNin toiminnasta ja tavoitteista sekä luomaan luontevan ja jatkuvan keskusteluyhteyden opettajien ja TOPNin välille. Keskipitkän aikavälin tavoitteena TOPN pyrkii laajentamaan toimintaansa tuomalla entistä suuremman osan 15-29 -vuotiaiden varsinaissuomalaisten nuorten ikäluokasta tiedotuksensa piiriin suorasti tai epäsuorasti. TOPN kehittää toimintaansa yhteistyössä ammattimaisten kieltenopettajien kanssa ja pyrkii tuottamaan tapahtumansa niin laadukkaalla tavalla, että ne osaltaan tukevat kotimaisten kielten opettajien työskentelyä jalkauttamalla pohjoismaisen kulttuurin ulos luokkahuoneesta oppilaiden ja opiskelijoiden vapaa-ajan piiriin. Toimenpiteet lisäävät keskipitkällä aikavälillä TOPNin toiminnan yleistä tunnettavuutta ja arvostusta.

5. Tiedotus ja markkinointi

Tiedotus yhdistyksen toiminnasta tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilistan ja sosiaalisen median yhteisöalustojen, kuten Facebook-sivu ja Instagram-tilin kautta. Hyödynnämme lisäksi myös TOPNin kotisivujen blogia ja PNN:n nettisivujen tapahtumakalenteria. Turun kaupungin internetissä olevan tapahtumakalenterin hyödyntämistä pyritään lisäämään, jotta yhdistyksen viesti tavoittaisi nykyistä paremmin myös vielä jäseneksi liittymättömät.

TOPN tuottaa myös omaa tiedotusmateriaalia, kuten julisteita ja esitteitä. Vuoden 2019 aikana pyritään tuottamaan yhdistyksen toiminnasta kertovia julisteita, joita voidaan jättää etenkin kouluvierailuiden yhteydessä 2. asteen oppilaitoksien kieliluokkiin. Myös 3. asteen virkamieskielten opiskelijoita pyritään tavoittamaan entistä systemaattisemmin kohdentamalla heille heitä kiinnostavaa markkinointia.

TOPNin tapahtumien markkinoinnissa hyödynnetään yleisesti tiedettyjä hyviä käytäntöjä. Tapahtumista pyritään tiedottamaan hyvissä ajoin, vähintään 1 kuukausi ennen tapahtumaa yllä mainituissa kanavissa. Kunkin yksittäisen tapahtuman kohdalla käytetään tarkoituksenmukaisimpia viestintäkanavia, kuitenkin ensisijaisiin viestintäkanaviin keskittyen.

Tapahtumista pyritään viestimään aina molemmilla kotimaisilla kielillä. Käännöstyön helpottamiseksi painotetaan informatiivisuutta ja napakkuutta sekä hyödynnetään aikaisempien vuosien hyväksi havaittuja viestipohjia. Joissakin tapauksissa myös tiedotusta englanniksi voidaan harkita.

6. Jäsenistö

Yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa jäsenmääräänsä. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on päättänyt poistaa jäsenmaksun vuodesta 2014 alkaen, mikä helpottaa uusien jäsenten liittymistä. Rekrytoimme uusia jäseniä jatkamalla vuonna 2016 aloitettua lukiokierrosta, jolla käymme kertomassa yhdistyksestämme ja toiminnastamme Turun lukioissa. Lisäksi kerromme toiminnastamme ja hankimme uusia jäseniä ständillä Study in Turku-messuilla, joka on tarkoitettu kaikille uusille turkulaisille korkeakouluopiskelijoille.

Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä. Rekisterin ylläpitovastuusta sovitaan hallituksen kesken.

7. Talous

Yhdistys rahoittaa toimintansa osallistumismaksuilla, yleisellä varainkeräyksellä sekä hakemalla avustuksia esim. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitolta, Pohjola-Nordenilta ja pohjoismaisilta kulttuurirahastoilta. Avustuksista merkittävin on Turun kaupungin toiminta-avustus. Yhdistyksen vuoden 2019 taloudesta on laadittu erillinen talousarvio.