Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden ry.
Pohjola-Norden för studerande i Åbo rf.
SÄÄNNÖT 26.4.2006

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden ry., ruotsiksi käännettynä Pohjola-Norden för studerande i Åbo rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa kysymyksissä sekä kaikilla aloilla vahvistaa ja kehittää Pohjola kansojen ja sen nuorison yhteenkuuluvuutta.

Yhdistys on Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry:n paikallisosasto.

3 § Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) tekee tiedotustyötä jäsenistönsä keskuudessa sekä sen ulkopuolella, erityisesti nuorten keskuudessa,;
2) järjestää kursseja, seminaareja, illanviettoja ja retkiä;
3) harjoittaa pohjoismaista ystäväkuntayhteistyötä;
4) harjoittaa kulttuuri- ja julkaisutoimintaa muiden pohjoismaiden kansojen, yhteiskuntien ja kulttuurien tunnetuksi tekemiseksi Suomessa ja Suomen tuntemuksen lisäämiseksi muualla Pohjolassa;
5) pitää yhteyttä muihin pohjoismaista yhteistyötä harjoittaviin yhdistyksiin ja organisaatioihin sekä toimii näiden kanssa yhteistyössä;
6) tekee pohjoismaista yhteistyötä koskevia aloitteita ja toimii pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseksi sekä
7) harjoittaa muuta tarkoitustansa tukevaa vastaavaa toimintaa.

Toiminnassaan yhdistys huomioi erityisesti turkulaisen ja opiskelijoiden näkökulman pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

1) omistaa ja hallita kiinteätä tahi irtainta omaisuutta;
2) kantaa jäseniltään jäsenmaksuja;
3) ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja;
4) järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja toimintaansa liittyvää jäsentuotteiden myyntiä

4 § Kieli

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä käytetään suomea.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö. Yhdistyksen uudet jäsenet ottaa hallitus. Jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli tämä on toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavalla tavalla, jättänyt jäsenmaksun suorittamatta tai muutoin laiminlyönyt ne velvoitteet, jotka sääntöjen mukaan jäsenelle kuuluvat. Ennen erottamista jäsenelle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa.

6 § Toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

7 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous pidetään kaksi (2) kertaa vuodessa, kevätkokous huhtikuun loppuun ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää. Ylimääräinen kokous on lisäksi viipymättä kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää.

Kokouksen ajasta ja paikasta päättää hallitus. Milloin ylimääräinen kokous kutsutaan koolle yhdistyksen kokouksen päätöksellä, voi sama kokous kuitenkin päättää myös kokouksen pitämisen ajan ja paikan.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisena yhdistyksen jäsenille vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta tai julkaisemalla kokouskutsu Pohjola-Nordenin nuorisoliiton jäsenlehti Nordhumlassa. Kutsuminen voidaan toimittaa myös julkaisemalla kokouskutsu Turussa säännöllisesti ilmestyvässä ja yleisesti seurattavassa sanomalehdessä tai toimittamalla se kirjeitse todistettavasti sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

8 § Yhdistyksen kokouksen asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa

1) päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) päätetään niistä toimenpiteistä, joihin edellisen tilikauden tulos antaa aihetta;
3) päätetään mahdollisen vastuuvapauden myöntämisestä vastuunalaisille edelliseltä tili-kaudelta ja
4) käsitellään muut kokouksen käsiteltäväkseen ottamat asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa

5) päätetään seuraavan tilikauden toiminta-suunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta sekä jäsenmaksun suuruudesta;
6) päätetään hallituksen jäsenmäärä;
7) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet;
8) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä
9) käsitellään muut kokouksen käsiteltäväkseen ottamat asiat.

Yhdistyksen kokouksessa voidaan käsitellä hallituksen ja tilintarkastajien valintaa tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevaa asiaa taikka muuta asiaa, josta laissa niin määrätään, vain, mikäli tästä on kokouskutsussa mainittu. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita.

9 § Osallistuminen ja äänestäminen yhdistyksen kokouksessa

Läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa on kaikilla yhdistyksen jäsenillä sekä muilla henkilöillä, joille kokous läsnäolo- ja puheoikeuden myöntää.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on kaikilla paikalla olevillajäsenillä. Jäsenellä voidaan kuitenkin edellyttää ennakkoilmoittautumista kokouskutsussa mainittavaan määräpäivään mennessä. Mikäli ennakkoilmoittautumista on vaadittu, on äänioikeus vain määräaikaan mennessä ilmoittautuneilla. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.

10 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarpeellinen määrä muita jäseniä. Hallituksessa on oltava vähintään kolme (3) ja enintään 10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät saa olla vajaavaltaisia. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsen. Puheenjohtajalla ja vähintään puolella hallituksen muista jäsenistä on lisäksi oltava kotipaikka Suomessa.

Hallitus kokoontuu, kun puheenjohtaja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta todistettavasti vaatii. Kokouskutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai muulla hallituksen sopimalla tavalla vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen kaikista jäsenistä ovat koolla. Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry:n hallituksen jäsenillä ja virkailijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa, jollei hallitus toisin päätä.

Äänestettäessä jokaisella paikalla olevalla hallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni.

11 § Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallitus

1) huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämisestä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti;
2) valmistelee asiat yhdistyksen kokoukselle;
3) huolehtii yhdistyksen varainkeräyksestä ja hoitaa yhdistyksen varallisuutta;
4) pitää jäsenluetteloa sekä
5) huolehtii ja päättää niistä asioista, jotka näissä säännöissä tai laissa hallitukselle määrätään tai jotka yhdistyksen kokous hallituksen tehtäväksi antaa.

Edellä määrätystä huolimatta kiinteän omaisuuden tai muutoin yhdistyksen kannalta merkittävän omaisuuden hankkimisesta, luovuttamisesta tai kiinnittämisestä päättää yhdistyksen kokous.

12 § Äänestäminen

Aänestettäessä yhdistyksen toimielimen kokouksessa tulee päätökseksi

1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä;
2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa sekä
3) jäsenen erottamista, sääntöjen muuttamista, sääntöjen 11 § 2 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, toisen yhdistyksen jäseneksi liittymistä tai tällaisesta jäsenyydestä eroamista taikka yhdistyksen purkamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

Vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jollei valinta tapahdu yksimielisesti. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

13 § Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan lakia ja hyviä tapoja, yhdistysten sääntöjä ja toimielinten päätöksiä.

14 § Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi seuraavista hallituksen jäsenistä yhdessä: varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri.

15 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

16 § Luottamushenkilöt

Yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai muuksi luottamushenkilöksi voidaan valita vain yhdistyksen jäsen. Tilintarkastajaksi ja vara-tilintarkastajaksi voidaan kuitenkin valita muitakin kuin jäseniä.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta tukevaan tarkoitukseen.